Artikel 1 : Toepasselijkheid:
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een agent/property finder van  PrimaMallorca gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Spanje gelegen onroerende zaken.
1.2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde  volledig van toepassing. De agent/property finder en de consument zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de / vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
1.3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient zich deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.5. Indien de agent/property finder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit  niet dat deze niet van toepassing zijn, of dat de agent in enerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 : Definities en begrippen:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1. De consument: opdrachtgever,zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.2. Agent/property finder: De agent/property finder van  PrimaMallorca.
2.3. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop,huur of verhuur enz. van onroerende zaken, de taxatie van onroerende zaken, het beheer van onroerende zaken, het verrichten van deeldiensten en de overige door de agent te verrichten diensten.
2.4. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de agent, waaronder de courtage.
2.5. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken. Onder onroerende zaken wordt ook verstaan: rechten op onroerende zaken, zoals erfpacht en opstal.

Artikel 3 : Algemeen en persoonlijk aanbod en totstandkoming opdracht:
3.1. Het algemene aanbod van de agent aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening aan de consument. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
3.2. Na kennisneming door de consument van het algemene aanbod, biedt de agent/property finder de consument de gelegenheid daarover in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen. De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen/persoonlijk aanbod door de consument.
3.3. De agent/property finder draagt er zorg voor dat het uiteindelijk persoonlijk aanbod schriftelijk in een overeenkomst wordt vastgelegd. Het aanbod gaat vergezeld van deze algemene voorwaarden.
3.4. Bij ontbreken van een door de consument ondertekende schriftelijke opdracht heeft de agent/property finder geen recht op betaling van honorarium / onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht alsnog bewijst.